top of page

Lek

Rammeplanen for barnehager sier: «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.»  (Kunnskapsdeptartementet, 2017 s.20).

Å delta i lek er selve grunnlaget for at barn skal trives i barnehagen. Lek er først og fremst knyttet til en opplevelse av at noe er morsomt, lystbetont og at det noe barnet gjør av egen fri vilje. Leken har en egenverdi, det å leke er ett mål i seg selv. Barn lærer i samspill med andre barn og voksne, de bruker hele kroppen sin til å lære gjennom sine opplevelser. Gjennom lek så øver de på det språklige, sosiale, emosjonelle, kognitive, motoriske og den moralske utviklingen. 

Vi ønsker å legge til rette for at barna skal få ta i bruk hele kroppen sin i læringsprosessene. Hvert barn er født unikt og har ulike behov, og vi legger til rette for de forskjellige forutsetninger.

 

Hvordan barnehagen arbeider med dette:

  • Samlingsstund: bruke rim, relger og sang. Lese bøker og fortelle eventyr. 

  • Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek. 

  • Fremme er inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. 

  • Organisere rom, tid og lekemateriell for å inspirere til ulike typer lek. Vi deler i smågrupper. 

  • Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønster. 

  • Være bevisste på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek. 

  • Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer med i leken. 

  • Observere, analysere, støtte, delta og berike leken på barnas premisser. 

 

275245643_486654082958914_2777197660090406044_n.jpg
273023924_468100258147630_327355429272561879_n.jpg
bottom of page